Regulaminy


Zarządzenie Nr 32 /2018

Burmistrza Miasta Sompolno

z dnia 30 maja 2018r.

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

 

 1. IMPREZA MASOWA pod nazwą:
 • KONCERT w dniu 04.08.2018r Zespołu Sheyla Bonnick Sound of BONEY M w godz. 1900 – 2400  
 • KONCERT w dniu 05.08.2018r Zespołu ENEY w godz. 1900 – 2400  
 1. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na wydzielony obszar PLACU TARGOWEGO przy ul. 11 Listopada w Sompolnie

       w dniu 04.08.2018 od godz. 1830

       w dniu 05.08.2018. od godz. 1830

 1. Uczestnicy mogą przebywać na terenie od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.
 2. Wstęp na imprezy masowe jest wolny.
  1. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynnościom umożliwiającym ustalenie tożsamości.
  2. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
  3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
  4. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
  5. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się
   w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu terenu i regulaminu imprezy masowej.
  6. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy masowej: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np: kijów bejsbolowych , metalowych rurek, noży, itp.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową; w przypadkach określonych przepisami prawa osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
  8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
  9. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.
  10. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
  11. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
  12. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
  13. Osoby, o których mowa w pkt.16, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
  14. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie
   z zasadami określonymi przez Organizatora.
  15. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia czynności ratowniczej lub gaśniczej.
  16. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności do zastosowania się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu będą rozmieszczone przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej).
  17. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej i służby informacyjnej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
  19. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej i informacyjnej.
  20. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
  21. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
  22. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32 /2018

Burmistrza Miasta Sompolno

z dnia 30 maja 2018r.

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1160 ze zm.) ustanawia się i udostępnienia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą

 • KONCERT w dniu08.2018r Zespołu Sheyla Bonnick Sound of BONEY M w godz. 1900 – 2400
 • KONCERT w dniu08.2018r zespołu ENEY 1900 – 2400

 

 1. Przed korzystaniem z terenu, instalacji i urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez właściciela zarządzającego terenem i organizatora imprezy. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie oraz informacje o sposobie udostępniania i korzystania z niego uczestnikom imprezy masowej.
 2. Z terenu mogą korzystać widzowie, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, członkowie służb porządkowych i służb informacyjnych oraz osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY.
 3. W razie zaistniałej konieczności należy poddać się służbom porządkowym i służbom informacyjnym ( z identyfikatorem), którzy mają możliwość:
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol.
 1. Informacji na temat korzystania z punktów gastronomicznych udzielają sprzedawcy w punktach sprzedaży.
 2. W razie zaistnienia urazu wypadkowego należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu medycznego.
 3. Punkty poboru bieżącej wody oznakowane są niebieskim kolorem ze strzałką.
 4. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy.
 5. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie, należy postępować zgodnie z wywieszonymi instrukcjami rozmieszczonymi w różnych punktach terenu i stosować się do zawartych
  w nich zaleceń i stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe i informacyjne, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.
 6. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się.
 7. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do pracowników obsługujących imprezę, którzy posiadają identyfikatory lub do służb porządkowych i służb informacyjnych.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny:
  1) na stronie internetowej www.pikniksoltysow.sompolno.pl
  2) w siedzibie organizatora: URZĄD MIEJSKI W SOMPOLNIE UL. 11 LISTOPADA 15,
  3) na tablicach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 10. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.

 

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE MASOWEJ ZABRANIA SIĘ:

 1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.
 2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 3. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych instalacjach.
 4. Wchodzenia na oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących imprezę masową.
 5. Korzystania z dodatkowych atrakcji bez posiadania aktualnego biletu .
 6. Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu i awanturującym się.
 7. Nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.
 8. Wprowadzania psów i innych niebezpiecznych zwierząt.
 9. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.
 10. Zaśmiecania terenu imprezy.

468 ad